سرفه

از کارهای خیلی حرص دربیار تو اینه که بعد از خوردن سوپت که خیلی هم با زحمت و رنج فراوانی که برای دادنش من و بابا و مامان جونی متحمل میشیم اگه ذره ای چیز جامد ازخوراکی ها یا هرچیز دیگه داخل دهنت بزاری سرفه میکنی و همه سوپهای خورده شده رو با جهش بیرون میریزی و اینقدر تو این کار تبحر پیدا کردی که اگه چیزی به زور هم داخل دهانت بزاریم همین کارو با اراده انجام میدی . لذا ماهم ترسیدیم و دست از پا خطا نمیکنیم و خلاف میلت چیزی داخل دهانت نمیزاریم البته روشهاییرو هم برای مقابله با این کلکت پیدا کردیم که بعضی وقتها و نه همیشه خوب جواب میده و اون اینه که تو تا شروع میکنی به سرفیدن صدا میکنیم آب آب که تو کمی معطل کنی و ما آبو بهت میرسونیم و البته اگه بموقع برسه تو در این عملیات شکست میخوری و ما پیروز میدان میشیم .این مطالبو به عنوان مقدمه گفتم که اصل ماجرارو تعریف کنم: خندهخنده

دیشب وقتی بابا سر سفره اومد تا شامشو بخوره تو هم بدو بدو وارد آشپزخانه شدی و به محض ورود پارچ آبو دیدی نمیدونم با خودت چی فکر کردی که برای اینکه بهت آب بدیدم اومدی روبروی من ایستادی و شروع کردی الکی سرفیدن و بعدش بلافاصله گفتی آب آب و دوباره ادای سرفه کردنو درآوردی منم با عجله برات تو لیوان آب ریختم و به دستت دادم تو هم نامردی نکردی و  آبو رو فرش خالی کردی. اونموقع بود که تازه فهمیدم چه کلاه گشادی سرم گذاشتیعصبانیآلهی  قربونت برم برای اینکه به هدفت برسی خودتو الکی به سرفه انداختی که بی معطلی و بی فکر بهت آب بدم نیشخند. بقول بابا مهدی اینم فهمیده که مامانشو باید کلک بزنه تا بتونه به خواسته ش برسه .جالبه که من از ریخته شدن آب روی زمین اصلاً ناراحت نشدم آخه تو شوک اینهمه زرنگی  محمدمهدی عزیزم بودم .الهی فدای پسر گلم بشم که منو به حد بینهایت شاد میکنه لبخند

/ 1 نظر / 8 بازدید
shakuri

قربون همه مامانا بشم