بابایی و مایی

به قول خاله مریم:"پسر لوستو ازین وسط جمع کن"

خاله زمانی این جمله رو میگه که تو غرق لوس بازی هستی .اینروزها با گفتن دو کلمه بابایی و مایی اونم زمانی که از من و بابا خواسته ای داشته باشی جوری خودتو لوس میکنی که اصلاَ اجابت خواسته ت رد خور نداره. آره عزیرم اینجور مواقع به جای اینکه مثلاَ بگی مامان اون وسیله خطرناک و  ممنوعه رو بده بمن میگی :مایی ،مایی(با نیشخند البتهنیشخند) اونا، یا وقتی میخوای بابا تورو هم با خودش ببره بیرون میگی:بابایی (با نیشخندنیشخند) ددر

نیشخند زدنتو تازگی ها کشف کردم. با دقت کردن روی نحوه گفتنت متوجه شدم دقیقاً همزمان با  به کار بردن کلمه بابایی یا مایی لبخند میزنی و در عین حال که منتظر برآورده شدن خواسته ت هستی منتظر قربون صدقه رفتن منم هستی آخه با هربار به کاربردن این عبارات غرق در بوسه ت میکنم همراه با قربان صدقه رفتن

نکنه بر اثر کثرت استعمال این دو کلمه، بابا و مامان گفتن یادت بره و اسم ما برای همیشه مایی و بابایی بمونه؟! چه بهتر و چه زیباترچشمک

/ 2 نظر / 8 بازدید
مرجان

بابا کدوم پسر لوس!!! ما که یه پسر قلدر بامزه میبینیم همش[لبخند]

مریم

با مرجان خانوم موافقم[تایید] خوش بحالت[رویا]