آواز

چندین روزه که آواز خواندنو به طور رسمی شروع کردی. اسم آواز رو خودم با اجازه شما آواز مامان و بابا گذاشتم.آهنگ از محمد مهدی.مشوق مامان سمیه:

مامااااااااااان    باباااااااااااااا

مامااااااااااان    باباااااااااااااا

و همینطور ادامه . البته با خنده و نگاه به مامان که آیا قربون صدقه ت میره که دوباره ادامه بدی یا نه.اولین بار هفته پیش شروع کردی به خوندن  با آهنگ باباااااااااا که من کلی قربون صدقه ت رفتم و گفتم الهی فدای بابا گفتنت بشم. حرفم تموم نشده بود که آهنگ ماماااااااااانو سردادی و هی تکرار .خودت هم خنده ت گرفته بود. من و بابا هم که ضعف کرده بودیم. حالا روزی چند بار کنسرتتو برای خندوندن و تشویق کردنهای ما اجرا میکنی. آخ که تو چقدر تشویق کردنو دوست داریلبخند

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریم

فوق العاده جذاب. کلی خندیدم[خنده]