مامان شمی

1- محمدمهدی: شمی شمی

مامان: چیه ؟چی داری میگی پسرم

محمدمهدی: مامان شمی مامان شمی

مامان: منظورت منم

محمدمهدی با لبخند مرموز: آره،مامان شمی(سمی البته منظورته) ،تو، مامان سومنه(سمیه) هستی

واقعاً که حداقل اگه میخوای اسم منو خلاصه کنی درست خلاصه کن و بگو سمی نه شمیچشمک

2-محمد مهدی: یا حشین(حسین علیه السلام) یا حشین

مامان: چی شده دوباره چی ازم میخوای که داری یا حسین میگی؟

محمدمهدی: آب ایخوام(میخوام)،یا حشین

فدای لبهای تشنه امام حسین(علیه السلام)

 

/ 2 نظر / 7 بازدید

الله اکبر[لبخند]

سیده زینب

ای جان آب میخواد بچه...[قلب][ماچ]