میشی

اینروزها وقتی کلمه میشی(مرسی)از دهانت بیرون میاد اینگار خدای بزرگ همه دنیارو بمن عطا کرده:وقتی بهت آب میدم میگی میشی همینکه لیوان آبو بهم برمیگردونی بازم میگی میشی. با هر توپی که به سمتت شوت میکنم میگی میشی و دیشب بعد اینکه غذا خوردنت تموم شد با گفتن میشی چنان غرق لذتم کردی که توصیف نشدنیهلبخند

باید از خاله نرگس تشکر کنیم که این کلمه و کاربردشو بهت یاد داده:

قلبمیشی خاله نرگسقلب

/ 0 نظر / 9 بازدید